Mentalbeskrivning Hund

Vi tycker att MH-beskrivningar är ett mycket bra instrument för att utvärdera vår uppfödnings mentalitet, därför ordnar vi mentalbeskrivningar i samarbete med Brukshundklubben varje år så att våra uppfödda hundar ska få möjlighet att mh-testas.


Hittills är 33 av våra 48 uppfödda hundar MH-beskrivna, dvs 69%, samt alla våra egna hundar. Att så många hundar från vår uppfödning blivit MH-testade och vi får möjlighet att göra denna utvärdering av mentaliteten tackar vi våra underbara valpköpare för som låtit sina hundar mentalbeskrivas. Vi hade aldrig fått möjligheten att kunna utvärdera våra hundars mentalitet på detta sätt utan er!


Det vi eftersträvar på den mentala biten är nyfikna och orädda hundar, med hög socialitet och låg aggressivitet. Genom MH-testen får vi möjlighet att se hur vi når våra mål. Diagrammen nedan visar våra resultat samt rasens medelvärde. Till höger står resultatet samt avvikelse från rasen rasens medelvärde. Resultaten mäts utifrån skala 1-5, beroende på hur hög nyfikenhet, jaktintresse osv hunden visat.


Staffen har som ras ett väldigt bra rasmedelvärde. Här nedan presenteras först resultaten för våra två olika tiklinjer, och sedan alla våra uppfödda valpar sammanslagna i förhållande till rasmedel.

Eftersom skalan går mellan 1-5 så är även små skillnader relevanta.


På Nyfikenhet/orädsla har barn och barnbarn efter Vega +0,5 i jämförelse med rasmedel, och +0,3 på Lekfullhet.


Även jaktlust är +0,5 högre.


Aggressiviteten är lägre och ligger -0,6 mot rasmedel och socialiteten ligger -0,2.


Vi är väldigt nöjda med resultaten, men vill öka socialiteten.

På Socialitet ligger Teklas barn- och barnbarn marginellt över rasmedel, med +0,1.


Aggressiviteten är lägre och ligger -0,5 mot rasmedel, och lekfullhet ligger -0,1. Även jaktintresset ligger -0,5 gentemot rasmedel.


Vi är nöjda med resultaten, men vill fortsätta arbeta mot högre Nyfikenhet/orädsla, och lekfullhet i andra hand.

Slår man ihop våra två olika tiklinjer och tittar på alla snögrisar, så ser diagrammet ut enligt följande:

Sammanslaget på alla valpar efter våra två stamtikar är det alltså inga direkta skillnader, förutom på Aggressivitet och Hotbeteenden där vi har -0,6 lägre.


På Nyfikenhet/orädsla ligger våra valpar +0,2 och Socialitet +0,1. Övriga värden ligger på rasmedel.


Vi har också sammanställt de faktiska värdena ur MH:na och jämfört både med rasmedel och hur vi ligger till gentemot de värden vi tycker är de ultimata. Denna hittar ni genom att klicka på länken här.

För att sammanfatta det hela tycker jag att vi ligger väldigt bra till både i förhållande till rasmedel och angående hur vi önskar att det såg ut. Det finns alltid lite att göra men det är väldigt skoj att svart på vitt se att vi har mer som vi vill bibehålla än vad vi vill förändra!


Återigen tack till alla våra underbara valpköpare som gjort detta möjligt för oss!​